Click on the poster above for a virtual tour of the exhibition

The exhibition "MOTHER" is dedicated to my 55th anniversary and, most of all, my relationship with my family; my role as a mother and grandmother; the transformations that have occurred in my communication with each of my family members, which transformations have led to the creation of situations, phrases, actions that have become a nutritional supplement for my creativity. As per the directions, on such type of ingredients, it is always written that the golden pollen inside, should not be used, as the main food, because otherwise, it can create severe complications, leading to addiction. I am addicted! My addiction, is to my family!

Plus, or minus, I live through my daily trials of motherhood and grandmotherhood, which with a total of 3 daughters and 5 grandchildren, has made me a wonder woman to some, but an odd man out to others.

From over-protecting both my children and even my students, I have gained a sense of addiction that both cripples and drives me to comical situations, actions and lines.

These actions and phrases, I draw in one breath and in a format to fit me all! To fit my whole soul, which is always narrow!

These actions and phrases, I paint in one breath and in a format to fit me all!

To hold my whole soul, which is always narrow!

My life moves fast, but every child is slow to watch!

The pictures I paint quickly, but then I stroke and embroider slowly!

This exhibition is as real as my tattooed motherhood!

I'm a huge mom with both plus and minus!

I am a Mother! My children are Mothers!

In the exhibition I invite my husband Metodi Popov to participate, without whom this exhibition could not have been realized, although his phrase embroidered on one of the paintings -

"I can't stand you when you are with the children...!

Author: Monika Popova, 2024

Additional article about the exhibition "Mother", written by the artist, art journalist and long-time teacher - Maria Landova:

Click here

-

Изложбата „МАЙКА“ е посветена на моята 55 годишнина и най-вече, връзката ми със семейството; ролята ми като майка и баба; настъпващите трансформации в общуването с всеки един от членовете на семейството ми, които трансформации довеждат до създаването на ситуации, фрази, действия, превърнали се в хранителна добавка за моето творчество. Както по упътванията, на подобен тип съставки, винаги се изписва, че златният прашец вътре, не бива да се използва, като основна храна, защото в противен случай, може да създаде тежки усложнения, довеждащи до пристрастяване. Аз съм пристрастена! Моето пристрастяване, е към моето семейство!

С плюса, или с минуса, преживявам всекидневните си изпитания на майчинството и бабинството, което с общо 3 дъщери и 5 внука, ме превърна в жената- чудо за някои, но за други в странно човече.

От прекалената грижа, както към децата си, а дори и към студентите си, добих усещане за пристрастяване, което както окрилява, така и ме докарва до комични ситуации, действия и реплики.

Тези действия и фрази, рисувам на един дъх и във формат, който да ме побере цялата!

Да побере цялата ми душа, на която винаги й е тясно!

Животът ми протича бързо, но всяко дете се гледа бавно!

Картините рисувам бързо, но после щриховам и бродирам бавно!

Изложбата е толкова истинска, колкото и моето татуирано майчинство!

Аз съм огромна майка и с плюса и с минуса!

Аз съм Майка! Децата ми са Майки!

В изложбата каня за съучастие и моя съпруг Методи Попов, без когото тази изложба не би могла да се осъществи, въпреки че е негова фразата, избродирана на една от картините –

„Не мога да те понасям, когато си с децата…!

Автор: Моника Попова, 2024г.

Допълнителна статия за изложбата "Майка", написана от художничката, артжурналистка и дългогодишен учител - Мария Ландова:

Кликни тук